Platán Sport Közhasznú Egyesület

Adatvédelmi Szabályzat (hatályos:2018.05.25.)

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA az Egyesület tagjainak és az Egyesület által szervezett rendezvényeken résztvevőknek továbbiakban: Érintettek - önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulása alapján adataik nyilvántartása, kezelése, a tagok tevékenységének nyilvántartása, hírlevelek küldése a tagok elektronikus címére, verseny eredmények közzététele.

2. ADATOK

2.1. AZ ADATKEZELŐ NEVE , SZÉKHELYE , ELÉRHETŐSÉGI ADATAI

Cégnév: Platán Sport Közhasznú Egyesület (továbbiakban Adatkezelő)

Székhely címe: 6727 Szeged, Gerle utca 101/B.

Nyilvántartási szám: 06-02-0001870

A cég hivatalos weboldala: www.platansport.hu

Képviselő neve: Bodó Zsolt elnök

Email: platansportinfo@gmail.com

Telefonszám: +36-30-2496-773

Adatvédelmi felelős: BENEFIT Tanácsadó Iroda

Adatvédelmi felelős elérhetősége: benefit.eu@gmail.com

2.2. AZ ADATKEZELÉS HELYE: 6725 Szeged, Láma utca 8.

3. AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT KÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA, HATÁLYA

Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, mely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, illetve a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

4. AZ ADATKEZELÉS ALAPELVEI

(1) A Társaság, mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

(2) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának. Az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

(3) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

(4) A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

(5) Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és –ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

(6) Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy –törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben– helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

(7) Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználói bármely Személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az Adatkezelést elrendelő jogszabályt is.

(8) Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott személyes adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

5. AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGE, A "JOGALAPOK"

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

(1) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

(2) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

(3) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

(4) az adatkezelés az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

(5) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

(6) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

6. AZ ADATFELDOLGOZÓK ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

(1) Adatkezelő személyes adatot saját üzleti céljaihoz kapcsolódóan kezel. Ezek a célok: rendezvények lebonyolítása, számlázás, a rendezvények résztvevőivel, partnerekkel kapcsolatos kommunikáció, az adattárolási tevékenységhez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása.

(2) További adatkezelés: a munkavállalói, megbízotti, tisztségviselői, önkéntesi adatkezelési tevékenység, amelyeket az Adatkezelő az adott jogviszonyhoz kapcsolódó szerződésben részletezett módon, saját zárt rendszerében kezel. A munkavállalói, megbízotti, tisztségviselői, önkéntesi adatok kezelésének részletes feltételeit jelen Szabályzat mellékletét képező adatkezelési hozzájárulás tartalmazza.

6.1. SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

6.1.1. Jogi személy ügyfelek, szállítók, szponzorok természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai

(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, telefonszáma, e-mail címe.

(2) A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett hozzájárulása.

(3) A személyes adatok címzettjei az Egyesület elnöke, illetve a szervezési feladatok ellátásában részt vevő egyesületi tagok.

(4) A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat fennállásáig, illetve az érintett képviselői hozzájárulásának visszavonásáig.

6.2. JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉS

6.2.1. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

(1) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt számlázási kötelezettségek teljesítése céljából kezeli a megrendelőként (nevezőként) vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen: adószám, név, cím.

(2) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

(3) A személyes adatok címzettjei: az Egyesület elnöke, illetve az Egyesület könyvelő irodája.

6.3. EGYESÜLETI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

6.3.1. Az Egyesület által szervezett és rendezett eseményekhez kapcsolódó adatkezelés

(1) Az adatkezelés az Egyesület által szervezett és rendezett programokon résztvevőknek a különböző eseményeken, versenyeken való részvételhez szükséges személyes adatok és elért eredményeik rögzítése. Mindezen adatok az Érintettek önkéntes hozzájárulása alapján kerülnek rögzítésre.

(2) A kezelt adatok köre: név, születési idő, lakcím, telefonszám, e-mail cím.

(3) Az adatkezelés célja: a versenyen indulók azonosítása, statisztikai adatok készítése a programokról.

(4) A személyes adatok címzettjei: az Egyesület elnöke, az Egyesület tisztségviselői, önkéntesei.

6.3.2. Az Egyesület tagságához kapcsolódó adatkezelés

(1) Az adatkezelés az egyesületi tagok esetében a tagnyilvántartás.

(2) Mindezen adatok az Érintettek önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulása alapján kerülnek rögzítésre.

(3) A kezelt adatok köre: név, születési név, anyja neve, születési idő és hely, személyazonosító okmány száma, lakcím, telefonszám, e-mail cím.

(4) Az adatkezelés célja: az egyesületi tagok azonosíthatósága személyes adataikkal, a folyamatos kapcsolat és tájékoztatás feltételeinek biztosítása.

(5) Az egyesület tagjai tagságuk megszűnéséig nem kérhetik adataik törlését. A tagság megszűnésekor az Adatkezelő írásban köteles közölni az adott személlyel, hogy adatait a tagnyilvántartásból törölte

6.4. A HONLAP BÖNGÉSZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATOK - SÜTIK , WEBJELÖLŐK - KEZELÉSE

(1) Az Adatkezelő a honlap szolgáltatási színvonalának növelése, a webhely felhasználásának megkönnyítése, továbbá a biztonsági és adatvédelmi kockázatok kezelése érdekében a honlap böngészése során ún. „cookie”-kat „süti”-ket (a továbbiakban süti) és web-jelölőket használhat. A sütik és web-jelölők alkalmazása során az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása. A jelen tájékoztató bevezetőjében hivatkozott Rendelet értelmében a süti – az interneten használt eszköz IP-címével együtt – személyes adatnak minősül.

(2) A sütiket és web-jelölőket az Adatkezelő kizárólag adminisztratív célokra: a webhely látogatottságának mérésére, illetve a böngészés megkönnyítésére használja föl. Aki nem kívánja elfogadni a sütik és web-jelölők használatát, ennek megfelelően beállíthatja a web-böngészőt, de ekkor a honlap bizonyos funkcióinak használata korlátozottá válik. A sütikre és web-jelölőkre vonatkozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani.

(3) A honlapon a böngészés megkezdésekor egy felugró ablakban figyelmeztetés jelenik meg a sütik használatáról. Ha az Érintett ezek után tovább böngészi a honlapot, hozzájárul a sütik elhelyezéséhez a böngészésre használt eszközén.

(4) A csak a böngészési munkamenet idején érvényes sütik teszik lehetővé, hogy a honlap böngészése során a szerver felismerje az adott eszközt, megjegyezze a beállításokat, megkönnyítse a böngészést. Az állandó sütik a böngészési folyamat lezárulta után meghatározott ideig maradnak az Érintett eszközén, hogy lehetővé tegyék a felhasználók preferenciáinak, műveleteinek a felidézését egy későbbi látogatás során. (Ez biztosítja például egy adott oldalon a felhasználónév és a jelszó tárolását).

(5) Az Adatkezelő a honlapját saját maga tartja karban.

(6) Naplófájl: az Adatkezelő a honlapjának üzemeltetése során keletkező naplófájl bejegyzéseiben tárolt adatok: az Érintett eszközének IP-címe, a használt böngésző típusa, az internetszolgáltató, a böngészés ideje, a belépő és kilépő oldalak címe, a látogatás alatti kattintások száma. A szerver anonim módon tárolja a jelzett adatokat. Amennyiben az Érintett nem járul hozzá a naplózáshoz szükséges adatkezeléshez, nem tudja használni a honlapot.

(8) Az Adatkezelő honlapja harmadik féltől (tehát nem az Adatkezelőtől és nem az Adatfeldolgozótól) származó sütiket is kezel, úgy mint a Google Analytics©, amely az oldal monitorozásához, a statisztikák készítéséhez szükséges információkat gyűjti.

(9) A Google Analytics© által kezelt adatok: a honlaplátogatók száma, a megtekintett oldalak, a látogatók tartózkodási helye, a belépés előtti webhely (ahonnan a felhasználó "érkezik"), a használt böngésző és operációs rendszer, az internetszolgáltató, a használt kijelző felbontása, az oldal böngészésének ideje, a honlap elhagyásának időpontja.

(10) A Google Analytics© a fenti információkat anonim formában tárolja. Az anonim adatokhoz a szolgáltatás tulajdonosa és üzemeltetője, a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) is hozzáfér. Az anonim adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének összekötésével az Adatfeldolgozó a gyűjtött adatokat célzott reklámok eljuttatására használja, melynek célpontja az internethasználó eszköze.

(11) Az Adatkezelő a közösségi oldalának elérését, megosztását, kedvelését megkönnyítő sütiket a Facebook Inc. és az Instagram LLC. szolgáltatása biztosítja. A sütik által kezelt adatokhoz a Facebook Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA) és a Facebook Inc. tulajdonában lévő Instagram LLC. (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA) is hozzáfér. A szolgáltatás használata során megvalósuló adatkezelést a Facebook Inc. és az Instagram LLC. – mint Adatfeldolgozó – közösen végzi; a szolgáltatás révén hozzáfér a honlap látogatottságának méréséhez és a böngészési szokások feltérképezéséhez szükséges adatok köréhez. A gyűjtött adatokat az Adatfeldolgozó tartósan, de legfeljebb 2 évig tárolja az Érintett böngészéshez használt eszközén. E sütiket az Érintett törölheti a saját eszközéről. Az Adatfeldolgozó a fenti adatokat az Érintett számára küldött, célzott reklámok eljuttatására is felhasználja.

7. ADATBIZTONSÁG

(1) Adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

(2) Harmadik fél részére csak kifejezetten az érintett személy írásos hozzájárulása alapján, meghatározott feltételei mellett ad át személyes adatot. Kivételt jelent ez alól a hatósági és/vagy bűnügyi célú adatszolgáltatás, amelyet a mindenkori hatályos előírások alapján bocsátunk a hatóság rendelkezésére.

(3) Az Egyesület a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

(4) Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

(5) Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

(6) Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén és adatfeldolgozóinál találhatók meg.

(7) Az irattári kezelésbe vett iratokat jól zárható, helyiségben kell elhelyezni.

(8) A folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékes ügyintézők férhetnek hozzá.

(9) A manuális kezelésű iratok archiválását rendszeres időközönként el kell végezni, és a meghatározott adatkezelési határidő elteltével haladéktalanul át kell adni megsemmisítésre.

8. AZ ÉRINTETT JOGAI

(1) Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. (Rendelet 13-14. cikk) előzetes tájékozódáshoz való jog

(2) Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon.(Rendelet 15. cikk) az érintett hozzáférési joga

(3) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. (Rendelet 16. cikk) helyesbítéshez való jog

(4) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll. (Rendelet 17. cikk) a törléshez való jog

(5) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek. (Rendelet 18. cikk) az adatkezelés korlátozásához való jog

(6) Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. (Rendelet 19. cikk) értesítési kötelezettség

(7) A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. (Rendelet 20. cikk) adathordozhatósághoz való jog

(8) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak védelme érdekében, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy ha az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. (Rendelet 21. cikk) tiltakozáshoz való jog

(9) Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. (Rendelet 22. cikk) automatikus döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

(10) Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. (Rendelet 34. cikk) az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

(11) Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. (Rendelet 77. cikk) A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog

(12) Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. (Rendelet 78. cikk) A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

(13) Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait. (Rendelet 79. cikk) Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

9. AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI

(1) Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

(2) Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

(3) Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

(4) Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet a bírósági jogorvoslati jogával.

(5) Az Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

(6) Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

10. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK, IRÁNYELVEK

2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról (Infotv.); Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.); 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet, GDPR); 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)

11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

(1) Adatkezelő köteles nyilvántartás vezetni az esetleges adatvédelmi incidensekről, az esetleges ellenőrzések, valamint az érintett tájékoztatása céljából. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az érintett kérelmére az adatkezelő erről tájékoztatást ad.

(2) Adatkezelési incidens észlelése esetén az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül – legkésőbb 72 órán belül – bejelentést tesz a felügyelő hatóság felé, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Kövess minket Facebook-on