Általános Szerződési Feltételek

Hatályba lépésének ideje: 2020. július

Információ:

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Platán Sport Közhasznú Egyesület, a www.platansport.hu honlapon (a továbbiakban Webáruház) elérhető és megvásárolható árucikkére érvényesek.

A Webáruház használatával, illetve a regisztrációval Ön, mint vásárló (a továbbiakban: Vásárló) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat.

0. Adattovábbítási nyilatkozat
Tudomásul veszem, hogy a(z) Platán Sport Közhasznú Egyesület (6727 Szeged, Gerle u. 101. fsz. 2.) adatkezelő által a(z) platansport.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, lakcím, e-mail cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff
 

I acknowledge the following personal data stored in the user account of Platán Sport Közhasznú Egyesület (6727 Szeged, Gerle u. 101. fsz. 2.) in the user database of platansport.hu will be handed over to OTP Mobil Ltd. and is trusted as data processor. The data transferred by the data controller are the following: name, adress, e-mail adress. The nature and purpose of the data processing activity performed by the data processor in the SimplePay Privacy Policy can be found at the following link: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

1. A szerződő partner adatai

A szerződés a Platán Sport Közhasznú Egyesület -vel (a továbbiakban PlatánWeb) jön létre.

Név: Platán Sport Közhasznú Egyesület,
Székhely: 6727 Szeged, Gerle u. 101. fsz. 2.;
Nyilvántartó cégbíróság:,
Cégjegyzékszám:, Adószám:18470264-1-06
Számlaszám: 10918001-00000015-36360008,
IBAN: HU93 1091 8001 0000 0015 3636 0008 SWIFT / BIC: BACXHUHB,
Elnök: Bodó Zsolt
Központi telefonszám: +36-30-401-7611

Webáruház ügyfélszolgálat telefonszáma: +36-30-401-7611
Munkanapokon: 8.00-17.00
Email: platansportinfo@gmail.com
PlatánWeb iroda telefonszáma: +36-30-401-7611
Nyitva tartás: szerda és péntek 15.00-17.00 között

2. A szerződés létrejötte

Szerződést kizárólag magyar nyelven lehet kötni. A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, vételárának adóval megnövelt teljes összegéről, valamint a szállítás díjáról, időtartamáról és egyéb feltételeiről a Vásárló a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. Bármely, a PlatánWeb termékkínálatában forgalmazott és elérhető termék vételára vonatkozásában kizárólag a Webáruházban feltüntetett vételár a kizárólag irányadó és alkalmazandó függetlenül attól, hogy az adott termék esetleg más on-line, vagy egyéb felületen (esetlegesen a Webáruházban meghatározottól eltérő) vételárral jelenik meg. A PlatánWeb kifejezetten rögzíti, hogy kizárólag a Webáruházban megjelenített adatok tekinthetők hivatalosnak, irányadónak és alkalmazandónak (azaz a Webáruházban megjelenített termék adatokat, ideértve a vételárat is, kell figyelembe venni), bármely eltérésért a PlatánWeb a felelősségét kizárja. A Vásárló a „Kosárba” feliratra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. Amikor a terméket kosarába helyezi, megjelenik egy információs ablak, amely tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális kosarába. Ezen a felületen a Vásárló választhat, hogy tovább tájékozódik a Webáruházban („Vásárlás folytatása”) vagy befejezi a tájékozódást és elkezdi a megrendelés folyamatát a „Fizetés” gombra kattintva.

3. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, szerződés létrejötte

Miután a Vásárló elküldte megrendelését, ezt (az ajánlat PlatánWeb -hoz történő megérkezését) legkésőbb 48 órán belül automatikus e-mailben a PlatánWeb visszaigazolja a Vásárlónak, mely automatikus email megerősíti, hogy a PlatánWeb megkapta a Vásárló által elküldött megrendelést. Az automatikus email a megrendelésének részleteit is tartalmazza. Ez az automatikus e-mail (tértivevény) nem jelenti a Vásárló megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy megrendelése beérkezett a PlatánWeb -hoz. Ajánlatának/megrendelésének PlatánWeb -hoz történő beérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.

A PlatánWeb a Vásárló ajánlatát (megrendelését) külön elfogadó e-mail útján fogadja el. A szerződés az ajánlat PlatánWeb általi elfogadásáról szóló, a PlatánWeb által a Vásárló részére megküldött külön e-mail Vásárlóhoz történő megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail (48 órán belüli) megérkezésével automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail (48 órán belüli) megérkezésével.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül.

4. A megrendelés adatainak tárolása, digitális adattartalom

A PlatánWeb weboldala (
www.platansport.hu) valamennyi szoftver környezetben és operációs rendszerben futtatható, amelyben html-alapú weboldal megjeleníthető. A PlatánWeb a weboldala működése során esetlegesen, bármely okból felmerülő szoftverhibákért felelősséget nem vállal. Hiba esetén a PlatánWeb kéri Vásárlóit, hogy a hiba lehető legrövidebb időn belüli elhárítása, illetve a szükséges intézkedések megtétele érdekében szíveskedjenek tájékoztatni a PlatánWeb-t.

5. Elállási jog

A Vásárlót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai úton, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a PlatánWeb részére az Elállási Időszak alatt. Írásban történő elállás esetén a Vásárló felhasználhatja a csomaghoz mellékelt vagy a következő linken 
www.platansport/elállási nyilatkozat keresztül elérhető elállási nyilatkozat mintát is. Elállási nyilatkozat minta letölthető itt.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének időpontját veszi figyelembe PlatánWeb a határidő számítás szempontjából. A Vásárlónak az elállási nyilatkozatát tartalmazó levelét ajánlott küldeményként javasolt postára adnia annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az Elállási Időszak lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a leírtak szerint a PlatánWeb részére. A Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket a PlatánWeb 4.1. pontban feltüntetett címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni a PlatánWeb részére. A határidő betartottnak minősül, ha a Vásárló a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, a PlatánWeb haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, amennyiben az elállással érintett termék használtsága a visszajuttatott termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges mértéket nem haladja meg. Az említett mértéket meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért a Vásárló felelősséggel tartozik, amely értékcsökkenést a PlatánWeb a Vásárlóval szemben érvényesít(het)i. A PlatánWeb jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a PlatánWeb a korábbi időpontot veszi figyelembe. Bankkártyával történt, illetve előre utalásos fizetés esetén a visszáru összeget a PlatánWeb minden esetben a fizetéskor a Vásárló által megadott bankszámlára utalja vissza. Készpénzben történő visszafizetésre nincs lehetőség. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján a PlatánWeb a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli.

A Vásárlót nem illeti meg az elállási jog
- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a PlatánWeb elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak
- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
- lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Vásárló a csomagolást felbontotta
- olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac a PlatánWeb által nem befolyásolható ingadozásától függ;
- romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
- olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

A visszaküldendő termékhez a Vásárlónak mellékelnie kell a szállítólevelet, és lehetőség szerint megjelölendő a visszaküldés oka is. A visszaküldés okának megjelölése, azaz az elállási jog indokolása nem kötelező, így amennyiben a Vásárló nem tünteti fel a visszaküldés okát, az nem jelenti elállási jogának elvesztését, vagy ezen okból bármely kapcsolódó jogának csorbulását. A termék visszaküldése esetén a Vásárló az áruhoz mellékelt visszaküldési matricát használja, amennyiben esetleg nem rendelkezik matricával, a következő címre szükséges visszaküldeni az elállással érintett terméke(ke)t, mivel a PlatánWeb székhelyén nem történik visszáru kezelés, e tevékenységet a PlatánWeb megbízásából a GLS Hungary  Kft. végzi:
GLS Hungary Kft.
GLS Európa u. 2.
HU-2351 Alsónémedi

Az GLS Hungary  Kft. ügyfélszolgálat elérhetősége hétköznapokon:
Telefon: +36-29-886-670

E-mail:  info@gls-hungary.com
Nyitva tartás: H-P 7.00–18.00 

Amennyiben a Vásárlónak bármely kérdése lenne az elállási jogra vonatkozóan, a PlatánWeb ügyfélszolgálatához fordulhat a következő e-mail címen - Email:
platansportinfo@gmail.com, vagy az alábbi telefonszámon: Tel+36-30-401-7611

illetve postai úton történő megkeresés esetén, az alábbi postacímen:
PlatánWeb Ügyfélszolgálat 6727 Szeged, Gerle u. 101. fsz.2.
Postai úton történő megkeresés a borítékon szükséges feltüntetni: "PlatánSport webáruház"

6. Árak és szállítás

Webáruházban a termékek mellett feltüntetett ár magyar forintban értendő és tartalmazza a törvényben rögzített ÁFA-t, ehhez számítandó még a szállítási költség, melyet a termék ára nem tartalmaz, azaz e költség a termék árán felül felmerülő költség (kivétel, amennyiben a PlatánWeb által meghirdetett promóció keretében a termék kiszállítása ingyenesen, a PlatánWeb költségviselése mellett történik). Az ár a megrendelés időpontjában feltüntetett ár. A 2. pontban („Szerződés létrejötte”) meghatározott, a Webáruházban meghatározott termék ár, mint kizárólagosan alkalmazandó vételár szabálya megfelelően irányadó és alkalmazandó.

7. Szállítási költségek

A PlatánWeb -nél a megrendelés összegétől függetlenül – némely esettől eltekintve, általában – bruttó 2000,- Ft csomagküldési átalánydíjat kell fizetnie a Vásárlónak. Ez az összeg csak részben fedezi a bérmentesítési/szállítási és a csomagolási tényleges díjat, a fennmaradó részt azonban a PlatánWeb átvállalja a Vásárlóktól.

Más esetben előfordulhat, hogy a fent megjelöltnél magasabb szállítási díjat számláz a PlatánWeb a Vásárló felé., amely esetben a PlatánWeb a felszámítandó díjról részletes kimutatást készít és arra a megrendelés előtt felhívja a Vásárló figyelmét.
Amennyiben a megrendelést követően technikai vagy logisztikai okokból több lépésben kell a megrendelést a PlatánWeb -nek kiszállítania, a szállítási költségeket természetesen csak egyszer (egy szállítás után) számítja fel a PlatánWeb.

Ha a Vásárló sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a futártól kérnie kell jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét a PlatánWeb díjmentesen biztosítja.

8. Szavatosság

8.1. Kellékszavatosság

A Vásárló a PlatánWeb hibás teljesítése esetén a PlatánWeb -vel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

Fogyasztói szerződés esetén a Vásárló a termék átvételének időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait érvényesíteni már nem tudja.

A Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a PlatánWeb -nek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet. A Vásárló a hibát a PlatánWeb költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a PlatánWeb a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének - a termék tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után késedelem nélkül közölni. Amennyiben a Vásárló fogyasztónak is minősül, a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

A Vásárló közvetlenül a PlatánWeb -vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

8.2. Termékszavatosság

A jelen fejezetben említett, termékszavatosságot szabályozó rendelkezések a Vásárlóra kizárólag és kifejezetten azon esetben vonatkoznak, amennyiben a Vásárló a Ptk. jelen ÁSZF-ben hivatkozott rendelkezése alapján fogyasztónak minősül.

A Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyidejűleg, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vásárló a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel, illetve a jelen ÁSZF-fel összhangban, a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül a Vásárló érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – kicserélését kérheti, azaz pénz visszatérítésére árleszállításra és elállásra nincs mód, tekintettel azon tényre, hogy a gyártó és a Vásárló között nem jött létre szerződéses jogviszony. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója is.

A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

9. Jótállás

A fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „kormányrendelet”) tartalmaz előírásokat. A kormányrendelet (tárgyi) hatálya kizárólag az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés (azaz vállalkozás és fogyasztónak minősülő Vásárló) keretében értékesített és a kormányrendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A PlatánWeb minden nála vásárolt műszaki cikkre 1 éves jótállási (garanciális) időt biztosít.

A jótállás kezdő időpontja a termék fogyasztónak minősülő Vásárlónak történő átadásának a napja, vagy ha az üzembe helyezést a PlatánWeb vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. A PlatánWeb a termékhez mellékelt jótállási jegyet akkor érvényesíti, amikor a fogyasztónak minősülő Vásárló a terméket átveszi.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztónak minősülő Vásárló a terméket nem tudja rendeltetés-szerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a PlatánWeb -et terhelik.

Postai úton történő megkeresés esetén kérjük, írja rá a borítékra:"PlatánSport webáruház"

A jótállási feltételekről a Vásárló bővebben a termékhez mellékelt dokumentumokból tájékozódhat. Ha nem rendelkezik a Vásárló ezekkel a dokumentumokkal vagy nem műszaki cikkről van szó, akkor a fenti elérhetőségeken és módon fordulhat bővebb információért a PlatánWeb -hez.

10. Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetésig a termék a Platán Sport Közhasznú Egyesület tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból –a Vásárló birtokába kerül, felelősséggel tartozik a PlatánWeb irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

11. Fizetés, esedékesség, késedelmes fizetés

A termék kifizetése a Vásárló választása szerint történhet utánvétel, banki előreutalással, bankkártyával (online fizetés), vagy Paypal fizetéssel. A Platán Sport Közhasznú Egyesület fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben bizonyos fizetési módokat kizárjon, illetve előre utalást kérjen.

Előre utalás esetén az esedékes vételár és esetlegesen kapcsolódó költség összeget a következő számlaszámra szükséges a Vásárlónak átutalnia: Platán Sport Közhasznú Egyesület, Székhely: 6727 Szeged, Gerle u. 101. fsz.2. Számlaszám: 10918001-00000015-36360008, IBAN: HU93 1091 8001 0000 0015 3636 0008, SWIFT / BIC: BACXHUHB

A Vásárlónak banki előre utalás, vagy bankkártyával (on-line) történő fizetés esetén meg kell adnia rendelési számát, - illetve amennyiben a Vásárló rendelkezik ügyfélszámmal - ügyfélszámát is a közlemény rovatban.

12. Jogérvényesítési lehetőségek

12.1. Panaszügyintézés

A Vásárló a termékkel vagy a PlatánWeb tevékenységével kapcsolatos vásárlói/fogyasztói kifogásait a 12. pontban megadott elérhetőségeken terjesztheti elő.

PlatánWeb a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a PlatánWeb a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz.

A PlatánWeb a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja, azaz ezen határidőn belül a vásárlói panaszra adott válasz postai továbbítása iránt (feladás) intézkedik

A panasz elutasítása esetén a PlatánWeb az elutasítás indokáról, valamint arról, hogy a Vásárló a panasz jellegétől függően mely hatóság, vagy békéltető testület eljárást kezdeményezheti, tájékoztatja a Vásárlót.

12.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a PlatánWeb és a Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita a PlatánWeb -vel folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a Vásárló bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá – amennyiben a Vásárló fogyasztónak minősül – fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ön számára:

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
- Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Szeged Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara
mellett működő Békéltető Testület
6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefon/Fax: +36-62-554-250/118
E-mail cím:  bekelteto.testulet@csmkik.hu

13. Adatvédelem

Adatvédelmi előírásainkat a következő link megnyitásával érheti el: http://platansport.hu/content/2-adatvedelmi-tajekoztato

14. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

A Platán Sport Közhasznú Egyesület jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.

A PlatánWeb fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webáruházat más domainnév alá helyezze át.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020. július.

Jelen ÁSZF letölthető 
itt.

Elállási nyilatkozat minta letölthető 
itt.

Kövess minket Facebook-on